انتشارات فرشید


135,000 تومان 150,000 تومان

<p><br></p>

اصول حسابداری 1-جمشید اسکندری انتشارات فرشید

اصول حسابداری1 جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطالب را مطالعه می..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری میانه 1 جمشید اسکندرینحوه ارائه مطالب در کتاب حاضر به این صورت است که در ابتدای هر فصل، درس مربوطه به صورت خلاصه و جامع ارائه شده که با بیا..

<p><br></p>

160,000 تومان

حسابداری میانه 2 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری میانه 2 جمشید اسکندرینحوه ارائه مطالب در کتاب حاضر، به این صورت است که در ابتدای هر فصل درس مربوطه به صورت خلاصه و جامع ارائه شده که با بیان ..

<p><br></p>

140,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری هدف از ارائه مطالب کتاب حاضر، تهیه یک ماخذ آموزشی مناسب و واحد برای درس حسابداری میانه 1 جهت دانشجویان..

<p><br></p>

60,000 تومان

حسابداری پیشرفته 2 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری پیشرفته 2 جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطالب را مطالع..

<p><br></p>

160,000 تومان

ناموجود

حل تشریحی مسائل حسابداری مالی جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حل تشریحی مسائل حسابداری مالی جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطا..

<p><br></p>

30,000 تومان

اصول حسابداری 2 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

اصول حسابداری 2 جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطالب را مطالعه م..

<p><br></p>

170,000 تومان

اصول حسابداری 3 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

اصول حسابداری 3 جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطالب را مطالعه م..

<p><br></p>

150,000 تومان

اصول حسابداری و هزینه یابی (برای مهندسین صنایع) جمشید اسکندری انتشارات فرشید

اصول حسابداری و هزینه یابی (برای مهندسین صنایع) جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که ..

<p><br></p>

80,000 تومان

81,000 تومان 90,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری شرکت ها 1 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری شرکت ها 1جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطالب را مطالعه..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

حسابداری شرکت ها 2 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری شرکت ها 2 جمشید اسکندری انتشارات فرشیدمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار..

<p><br></p>

90,000 تومان

99,000 تومان 110,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری صنعتی 1 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری صنعتی 1 جمشید اسکندریبا روشن شدن اهمیت سیستم حسابداری صنعتی و نیازمندی روزافزون واحدهای اقتصادی به آن، وجود بستر علمی لازم برای کاربرد عملی ح..

<p><br></p>

110,000 تومان 99,000 تومان

108,000 تومان 120,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری صنعتی 2 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری صنعتی 2 جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطالب را مطالعه ..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

90,000 تومان 100,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری صنعتی 3 جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری صنعتی 3 جمشید اسکندریبا روشن شدن اهمیت سیستم حسابداری صنعتی و نیازمندی روزافزون واحدهای اقتصادی به آن، وجود بستر علمی لازم برای کاربرد عملی ح..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

108,000 تومان 120,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری مالی جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری مالی جمشید اسکندریمحتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطالب را مطالعه می ..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

126,000 تومان 140,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری مالیاتی جمشید اسکندری انتشارات فرشید

حسابداری مالیاتی جمشید اسکندری ویرایش 3محتوی این کتاب در حد توان و ضرورت سعی شده است بیانی ساده و قابل فهم برای تمامی افرادی که برای اولین بار مطالب ر..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 39 (3 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش