انتشارات سازمان حسابرسی


استاندار های بین المللی آموزش حسابداری نشریه199

کمیته آموزش سازمان حسابرسی  در سال 1388 و در راستایی بند (ط) ماده 7  اساسنامه حسابرسی  مبنی بر  تنظیم و اجرای  برنامه مد..

<p><br></p>

10,000 تومان

راهنمای بکار گیری استاندارد ها یبین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر آمد نشریه 204

کاهش هزینه سرمایه دغدغه ای بین المللی است که صاحبان سرمایه در پی  ابزار های  مختلف برای دستیابی  به این هدف هستند  گزارشگری م..

<p><br></p>

7,500 تومان

راهنمایی بکار گیری استاندارد حسابداری شماره 3 در آمد عملیاتی نشریه 191

 پس از اینکهد  استاندارد های حساب داری  از مرحله تدوین  میگذرند  فرایند اجرای آن آغاز می شود  اجرای  اثر بخش &..

<p><br></p>

8,000 تومان

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی قابل اجرا از اول ژانویه 2017 انتشارات سازمان حسابرسی

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی قابل اجرا از اول ژانویه 2017  انتشارات سازمان حسابرسیفهرست مطالب:مفاهیم نظری گزارشگری مالیپذیرش استاندارد ه..

<p><br></p>

70,000 تومان

استانداردهای کنترل داخلی در دولت مرکزی محمد حسین صفرزاده انتشارات سازمان حسابرسی

استانداردهای کنترل داخلی در دولت مرکزی محمد حسین صفرزاده انتشارات سازمان حسابرسیکتاب سبز، معیارهایی برای طراحی، استقرار، و اجرای یک سیستم کنترل داخلی ..

<p><br></p>

15,000 تومان

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی چاپ بیستم با تجدید نظر کامل نشریه 129

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی چاپ بیستم با تجدید نظر کامل نشریه 129بخش های کتاب: کلیات گردش پولتجزیه وتحلیل درونیتجزیه وتحلیل مقایسه ایتجزیه وتحلیل س..

<p><br></p>

15,000 تومان

5,500 تومان

<p><br></p>

حساب داری مالی جلد اول نشر 75

یکی از اهداف تالیف کتابر حاظر  اراعه تصویری کلی  از حساب داری مالی و گرد آوری  مطالب مربوط به ماخذی  واحد است  تا حساب داران ..

<p><br></p>

5,500 تومان

حسابداری پیشرفته 1 محمدحسین صفر زاده انتشارات سازمان حسابرسی نشریه 224

حسابداری پیشرفته 1 محمدحسین صفر زاده انتشارات سازمان حسابرسی نشریه 224سرفصل ها:مقدمه ای بر ترکیب های تجاریمشارکتهاحسابداری شعبحسابداری معاملات ارزیتسع..

<p><br></p>

35,000 تومان

5,000 تومان

<p><br></p>

حسابرسی کامپیوتری نشریه 148

گسترش روز افزون و همه جانبه کامپیوتر  موجب در گونی های ژرفی  در زمینه های اقتصادی اجتماعی و رفتاری انسان  امروزی شده است  حرف..

<p><br></p>

5,000 تومان

راهنمای بکار گیری استاندارد حساب داری شماره 9 حسابداری پیمانه ای بلند مدت نشریه 185

پس از اینکه استاندارد های حساب داری  از مرحله تدوین  میگذرد  فرایند اجرا ی آ ن آغاز میگردد اجرای اثر بخش  استاندارد های حساب ..

<p><br></p>

5,500 تومان

راهنمای بکار گیری استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاری ها نشریه 182

پس از اینکه استاندارد های حساب داری  از مرحله تدوین  میگذرد  فرایند اجرا ی آ ن آغاز میگردد اجرای اثر بخش  استاندارد های حساب ..

<p><br></p>

4,000 تومان

راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی نشریه 149

راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی  نشریه 149سرفصل های کتاب:فصل اول:کلیاتفصل دوم:مرحله برنامه ریزیفصل سوم:مرحله تدوین برنامه حسابرسیفصل چهارم:مرحله اجر..

<p><br></p>

15,000 تومان

راهنمایی بکار گیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی 8 قسمتهای عملیاتی نشریه 211

 با گسترش مبادلات  اقتصادی  و جریان سرمایه فراسوی مرز ها جغرافیای سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات مالی  درباره  متغیر های ..

<p><br></p>

3,500 تومان

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی انتشارات سازمان حسابرسی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی انتشارات سازمان حسابرسیفهرست مطالب:قانون احکام دائمی..

<p><br></p>

6,000 تومان

قانون مالیات های مستقیم انتشارات سازمان حسابرسی

قانون مالیات های مستقیم انتشارات سازمان حسابرسیمصوب 1366/12/3 واصلاحیه مصوب 1394/4/31 واصطلاحات بعدی تا تاریخ 1398/3/20فهرست مطالب:باب اول اشخاص مشمول..

<p><br></p>

8,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 116 (8 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh