انتشارات اثبات


ناموجود

آمار زیستی هادی رنجبران انتشارات اثبات

آمار زیستی هادی رنجبرانسرفصل های کتاب آمار زیستی انتشارات اثبات:آمار توصیفیقواعد شمارشاحتمالمتغیر تصادفی و توزیع احتمال گسستهتوزیع نرمالنمونه گیری و ت..

<p><br></p>

65,000 تومان

آمار و احتمال (ویژه آمادگی آزمون ورودی دکتری (ph.D) هادی رنجبران انتشارات اثبات

آمار و احتمال (آمادگی آزمون ورودی دکتری (ph.D)) هادی رنجبران کتاب حاضر مناسب رشته های مدیریت  (بازرگانی، دولتی، راهبردی، آینده پژوهی، آموزشی، فنا..

<p><br></p>

390,000 تومان

ناموجود

آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری) هادی رنجبران انتشارات اثبات

آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری) هادی رنجبران کتاب آمار و احتمال رنجبران که توسط انتشارات اثبات به چاپ رسیده است، مناسب دانشجویان مدیریت..

<p><br></p>

280,000 تومان

آمار و احتمال کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثبات

آمار و احتمال کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثباتحل و تشریح 900 مثال متنوع پاسخ تشریح تست های آزمون کارشناسی ارشدکتاب حاضر، مجموعه کاملی ا..

<p><br></p>

300,000 تومان 240,000 تومان

ریاضیات ((آمادگی آزمون ورودی دکتری ph.D ))هادی رنجبران انتشارات اثبات

ریاضیات ((آمادگی آزمون ورودی دکتری ph.D ))هادی رنجبران انتشارات اثبات رشته های : مدیریت حسابداری اقتصاد مجموعه مالی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جفراف..

<p><br></p>

250,000 تومان 200,000 تومان

ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثبات

ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثبات چاپ بیست و ششمحل و تشریح 1300 مثال متنوع پاسخ تشریح تست های آزمون کارشناسی ارشدروش ..

<p><br></p>

340,000 تومان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران انتشارات اثبات

ریاضیات (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری) انتشارات اثبات حل و تشریح 1200 مثال متنوعپاسخ تشریحی 100 تست استاندارد پاسخ تشریحی تست های ازمون کارشناس..

<p><br></p>

330,000 تومان

ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثبات

ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثباتحل و تشریح 1300 مثال متنوع ، پاسخ تشریح تست های آزمون کارشناسی ارشدفهرست مطالب کتاب ریاضیا..

<p><br></p>

340,000 تومان 306,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش