توانمندسازی فردی با محقق ساختن ظرفیت وجودی خود(ظرفیت وجودی خود را چگونه بشناسیم)
1399/06/11 ساعت 20:01:05

توانمندسازی فردی با محقق ساختن ظرفیت وجودی خود(ظرفیت وجودی خود را چگونه بشناسیم)

بی حد و مرز حصار ظرفیت های خود را در هم بشکنید  عنوان کتابی است که در ذیل مختصر توضیحی در مورد آن خواهیم داد.

توانمندسازی فردی با محقق ساختن ظرفیت وجودی خود.

نویسنده برای دستیابی به این آرمان فرمول عملی ای به دست داده است:ظرفیت = آگاهی + توانایی + انتخاب ها بر این اساس، کتاب با شناسایی و معرفی هفده توانایی و تاکید بر این نکته که فقط با آگاهی همه جانبه از این توانایی های فردی است که دامنه انتخاب های ما گسترده تر می شود و آنگاه می توانیم به کمال ظرفیت وجودی خویش دست یابیم راهی نوین در توانمند سازی افراد می گشاید.

بی حد و مرز برای نیل به این هدف از مثال های فراوان و کاربردی بهره می برد.این مثال ها خواندن کتاب را جزاب ترو مفیدتر ساخته است.


امیدوارم با مطالعه این کتاب از آن لذت ببرید.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh