خاطرات سید نور الدین عافی
1399/06/11 ساعت 19:49:50

خاطرات سید نور الدین عافی

کتاب نورالدین پسر ایرانی


نور الدین پسر ایران (( خاطرات سید نور الدین عافی ))


عنوان کتابی است که باید حتما خوانده شود خاطراتی از دفاع مقدس که نباید فراموش شود.

این نیز یکی از زیبا ترین نقاشی های صفحه پرکار و اعجاز گونه هشت سال دفاع مقدس است 

هم راوی و هم نویسنده  حقا در هنر مندی سنگ تمام  گذاشته اند آمیختگی این خاطرات به

طنز و شیرین زبانی که از قریحه ذاتی راوی برخاسته و با هنر مندی و نازک اندیشی نویسنده

به خوبی و پختگی در متن جا گرفته است  و نیز صراحت و جرئت راوی در بیان گوشه هایی

که عادتا در بیان خاطره ها نگفته میماند.


© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh